นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและการให้บริการทั้งหมดของ EATWELLCONCEPT ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ซึ่งบริษัท อีทเวลล์คอนเซปต์ จำกัด (“บริษัท”) มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของ EATWELLCONCEPT ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ EATWELLCONCEPT เก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามกฎหมาย เช่น ข้อมูลสุขภาพ ค่าความดัน เบาหวาน เป็นต้น

2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน EATWELLCONCEPT อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท จะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ EATWELLCONCEPT ควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิ์ในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3. บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมิชอบ

4. ผู้ใช้บริการทราบว่า EATWELLCONCEPT มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย

4.2 เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

4.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

4.4 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.5 เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล

5. ผู้ใช้บริการตกลงและทราบว่า EATWELLCONCEPT  อาจเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่ดูแลระบบให้กับ EATWELLCONCEPT เพื่อสนับสนุนให้ระบบของ EATWELLCONCEPT ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นเท่านั้น หรืออาจเป็นบริษัทผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลให้กับ EATWELLCONCEPT (“ผู้ประมวลผล”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ข้อมูลทางสุขภาพของผู้ใช้บริการ EATWELLCONCEPT เท่านั้น และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ผู้ประมวลผลจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการแก่ EATWELLCONCEPT

6. EATWELLCONCEPT อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการจากแอปพลิเคชัน องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของ EATWELLCONCEPT รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ EATWELLCONCEPT

7. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเหตุผลในการตรวจสอบแก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทอาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหากเป็นกรณีที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

  • เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายอื่นหรือคำสั่งศาล
  • กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  • กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
  • มีผลกระทบต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือการพิจารณาคดีของศาล
  • เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

8. ผู้ใช้บริการทราบว่า มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EATWELLCONCEPT เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ EATWELLCONCEPT จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้งาน EATWELLCONCEPT เท่านั้น หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้ EATWELLCONCEPT เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อ EATWELLCONCEPT จะได้ยุติการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการคนใด ที่ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลากว่าหนึ่งปีขึ้นไปนับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีครั้งล่าสุด ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการเจ้าของบัญชีดังกล่าว

9. ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะใช้บริการ EATWELLCONCEPT โดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัว หากเลือกที่จะไม่ให้หรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้บริการอาจถูกจำกัดการใช้บริการบางอย่าง เช่น การประมวลผลที่ไม่ครบถ้วน การสำรองข้อมูลในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ หรือระบบปฏิบัติการของมือถือ และการจัดอันดับและแข่งขันต่าง ๆ

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของ EATWELLCONCEPT ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชันนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบน (เว็บไซต์ www.eatwellconcept.com) ดังนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการแอปพลิเคชันอยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

12. หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการให้บริการของ EATWELLCONCEPT ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • บริษัท อีทเวลล์คอนเซปต์ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 48/139 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250โทรศัพท์ 095-994-2619
  • Website www.eatwellconcept.com
  • Email: support@eatwellconcept.com