fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา บริษัท อีทเวลล์คอนเซปต์ จำกัด (Eatwellconcept.co.ltd) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “EATWELLCONCEPT” หรือ“เรา”) มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด EATWELLCONCEPT เคารพสิทธิและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของของผู้ใช้บริการทั้งหมดเป็นอย่างมาก (เราเรียกการให้บริการทั้งหมดของ EATWELLCONCEPT ที่มอบแก่ผู้ใช้บริการว่า “บริการ” และเรียกผู้เข้ารับการบริการของ EATWELLCONCEPT ทั้งหมดว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “คุณ”) EATWELLCONCEPT มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลปกป้อง จัดการและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เราอย่างเหมาะสม และรัดกุมที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบให้แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจของคุณก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา ขอให้คุณโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุในข้อ 14 ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างระมัดระวัง เมื่อกด หรือ ทำเครื่องหมายที่ช่อง “ยินยอม” “ข้าพเจ้าตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ EATWELLCONCEPT ” “ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ โอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ EATWELLCONCEPT  หรือ ตามถ้อยคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่บนหน้าลงทะเบียนขอเข้าใช้บริการของ EATWELLCONCEPT”  ถือว่าคุณได้รับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และคุณได้ตกลงและให้ความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในนโยบายนี้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือ เช่น นำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (sensitive data)  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ ค่าความดัน เบาหวาน เป็นต้น

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ EATWELLCONCEPT เก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด
  2. ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  3. น้ำหนัก ส่วนสูง
  4. รูปภาพ เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่บันทึกจากวิดีโอ
  5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์ม

หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องขอความยินยอมจากคุณเราจะขอความยินยอมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 คุณจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถคุณจึงจะสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มได้ ดังนั้นเราจึงไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณอายุไม่ถึงเกณฑ์หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถดังนั้น หากเราพบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เราสงวนสิทธิในการดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือดำเนินการอื่นใดภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

1.2 กรณีเป็นผู้เยาว์ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ (ผู้เยาว์ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถให้มีความหมายเดียวกับตามที่กฎหมายกำหนด) เราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ

1.2.1 คุณยืนยันและรับรองว่าคุณมีอายุมากกว่าอายุของผู้เยาว์และมีความสามารถในการรับทราบเข้าใจและยอมรับตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้เยาว์ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราได้เฉพาะภายใต้การดูแลของบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (ตามแต่กรณี)

1.2.2 หากคุณอยู่ในฐานะบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมายหรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ดังกล่าว โปรดห้ามผู้เยาว์ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ EATWELLCONCEPT ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้กับ EATWELLCONCEPT คุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ดังกล่าว

1.2.3 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวคุณ ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของคุณหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม และต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันการใช้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง       

2. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data)

        EATWELLCONCEPT เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ที่ต้องอาศัยความยินยอม (consent) ของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) EATWELLCONCEPT อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1.1 ข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดย EATWELLCONCEPT ไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ดังกล่าวนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ

2.2 เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม EATWELLCONCEPT จะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

3. วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด การส่งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ ประชาสัมพันธ์และโปรโมชันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ผู้ใช้งานอื่นกลุ่มธุรกิจทางการเงินของเราและพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือของเราโดยที่คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารด้านการตลาดของเราได้ผ่านวิธีการที่เราได้กำหนดเอาไว้

3.2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ การให้บริการ การให้บริการแพลตฟอร์มและเรียนรู้ความต้องการของคุณ โดยการจัดทำข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยทางการตลาด

3.3 เพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายในรวมถึงการจัดการและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มและอัพเดท ซอฟต์แวร์และการสนับสนุนอื่นใดเพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มจะทำงานอย่างราบรื่น

3.4 เพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรม โดยการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจการดูแลบังคับใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณมีกับเราการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมายประการอื่นใดการจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของเราหรือบุคคลอื่นการป้องกันและรายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น

3.5 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการและคำสั่งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายทั้งของหน่วยงานรัฐไทยและต่างประเทศ การให้ความร่วมมือกับศาลและหน่วยงานที่มีอำนาจหรือเมื่อเรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่ามีกฎหมายกำหนดให้เราต้องปฏิบัติตามรวมถึงกรณีมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานที่มีอำนาจต่าง ๆ

ผู้ใช้บริการทราบว่า EATWELLCONCEPT มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

3.5.1 เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย

3.5.2 เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

3.5.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3.5.4 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย

3.5.5 เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล

3.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราจะแจ้งให้คุณทราบ ณ เวลาที่มีการขอความยินยอมจากคุณ

4. บุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคลจากการเปิดเผยของเรา

EATWELLCONCEPT คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความประสงค์ของคุณเป็นสำคัญและมีมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่ชอบรวมทั้งจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการของเราเราอาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลอื่นในนามหรือตามคำสั่งของเรา หรือในนามของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ตามที่ระบุเอาไว้ในข้อ  3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยที่ผู้รับข้อมูลเหล่านั้นอาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้โดยคุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยผู้รับข้อมูลเหล่านี้รวมถึงบุคคล ดังต่อไปนี้

4.1 บุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล กรมบังคับคดี ผู้มีอำนาจ หน่วยงานรัฐบาลหรือบุคคลอื่น หากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สามหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง ความปลอดภัยรวมทั้งความเสี่ยงอื่นใด

4.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนเราหรือในนามของเรา เพื่อสนับสนุนการให้บริการแพลตฟอร์มของเราหรือเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ

4.2.1 ผู้ใช้บริการตกลงและทราบว่า EATWELLCONCEPT อาจเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่ 3 ซึ่งหมายถึงนักกำหนดอาหาร และนักจิตวิทยา (“ผู้ประมวลผล”) ที่มีนิติสัมพันธ์กับ EATWELLCONCEPT เท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดจาก EATWELLCONCEPT และเพื่อสนับสนุนให้การเข้ารับบริการของผู้ใช้บริการเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ผู้ประมวลผลจะรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการร่วมกันกับ EATWELLCONCEPT

4.3 พันธมิตรทางธุรกิจ*และหน่วยงานอื่นเพื่อการให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อการให้บริการแพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินแพลตฟอร์มรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม ผู้ร่วมให้บริการไม่ว่าจะส่วนหนึ่งหรือส่วนใดของแพลตฟอร์ม

4.4 พันธมิตรทางธุรกิจ*ที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน บริษัทที่ให้บริการรับชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าบริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการด้านการสำรวจวิจัยการตลาด

4.5 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเรา เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อความสะดวก เช่น เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์หรือบริการสื่อสังคมออนไลน์อื่นของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเราผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นนั้นอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ สิ่งที่คุณโพสต์หรือแบ่งปันด้วยโดยในการใช้บริการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นนั้น การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่น

เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้รับข้อมูลจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้รับข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นเท่านั้น

5. คุกกี้

เรา หรือบุคคลอื่นผู้ให้บริการในนามของเรา และบริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเรา อาจมีการใช้ “คุกกี้ หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ แก่คุณได้ และ/หรือทำให้เราและบริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของคุณ

คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มหรือบริการได้อย่างเต็มที่

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

EATWELLCONCEPT จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ดี เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้นานขึ้นหากกฎหมายกำหนด

7. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิดังต่อไปนี้

7.1 สิทธิในการเข้าถึง หมายถึง สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา

     ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเหตุผลในการตรวจสอบแก่ EATWELLCONCEPT ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ผ่านทาง Email: support@eatwellconcept.com ทั้งนี้ เราต้องได้รับรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อการพิจารณาตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณเพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับคำขอของคุณได้ EATWELLCONCEPT ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณตามวิธีการที่ EATWELLCONCEPT จะแจ้งให้คุณทราบต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ทราบตัวตนและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดย EATWELLCONCEPT จะดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของคุณโดยใช้เวลาอย่างน้อย 7 วัน นับตั้งแต่เราได้รับคำขอและได้รับเอกสารยืนยันตัวตนของคุณครบถ้วน อย่างไรก็ตาม EATWELLCONCEPT อาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหากเป็นกรณีที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

7.1.1 เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายอื่นหรือคำสั่งศาล

7.1.2 กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

7.1.3 กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ

7.1.4 มีผลกระทบต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือการพิจารณาคดีของศาล

7.1.5 เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

7.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล หมายถึง สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สมบูรณ์ ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นปัจจุบัน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งต่อ EATWELLCONCEPT เพื่อให้ EATWELLCONCEPT ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการได้รับบริการจาก EATWELLCONCEPT โดยแจ้งผ่านทาง support@eatwellconcept.com ทั้งนี้ เราต้องได้รับรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อการพิจารณาตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณเพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับคำขอของคุณได้ EATWELLCONCEPT ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณตามวิธีการที่ EATWELLCONCEPT จะแจ้งให้คุณทราบต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ทราบตัวตนและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดย EATWELLCONCEPT จะใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนับตั้งแต่เราได้รับคำขอและได้รับเอกสารยืนยันตัวตนของคุณครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อ EATWELLCONCEPT จะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ EATWELLCONCEPT มีเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

7.3 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล หมายถึงสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเราหรือขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยการโอนย้ายข้อมูลจะจำกัดอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย EATWELLCONCEPT มีความจำเป็นต้องขอเอกสารยืนยันตัวตนจากคุณ เพื่อเป็นการพิสูจน์ทราบตัวตนและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การโอนย้ายข้อมูลจะเกิดขึ้นภายใต้ความประสงค์ของคุณเท่านั้น และ EATWELLCONCEPT จะไม่ส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากข้อมูลของคุณถูกโอนไปยังปลายทางแล้ว

7.4 สิทธิในการคัดค้าน หมายถึง สิทธิในการคัดค้านเราจากการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการทำการตลาดแบบตรง

7.5 สิทธิในการระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงสิทธิในการขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.6 สิทธิในการถอนความยินยอม หมายถึง สิทธิในการถอนความยินยอมที่คุณเคยให้ไว้

EATWELLCONCEPT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระหว่างที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้งานบริการของ EATWELLCONCEPT อยู่ และ EATWELLCONCEPT จะยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสิ้นสุดการใช้บริการ หรือเมื่อผู้ใช้บริการปฏิเสธการเข้ารับบริการ หรือเมื่อผู้ใช้บริการขอยกเลิกการใช้บริการ กรณีเมื่อผู้ใช้บริการไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลากว่า 1 ปีขึ้นไปนับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีครั้งล่าสุด ทั้งนี้ EATWELLCONCEPT จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่ EATWELLCONCEPT

คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของ EATWELLCONCEPT ได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ Email:support@eatwellconcept.com และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณบางข้ออาจทำให้ EATWELLCONCEPT ไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ EATWELLCONCEPT จึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่คุณมีกับเรา

7.7 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวคุณได้อีก

7.8 สิทธิในการร้องเรียน หมายถึงสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนในกรณีที่คุณเชื่อว่าเราละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

8. มาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

EATWELLCONCEPT จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมิชอบ

9. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราอาจโอนหรืออนุญาตให้ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ดีเราจะไม่โอนหรือหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเว้นเสียแต่ว่าการโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

10.  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น

        ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง EATWELLCONCEPT อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของ

        ผู้ใช้บริการจากแอปพลิเคชัน องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของEATWELLCONCEPT รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ EATWELLCONCEPT

11. ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะใช้บริการ EATWELLCONCEPT โดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัว หากเลือกที่จะไม่ให้หรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้บริการอาจถูกจำกัดการใช้บริการบางอย่าง

เช่น การประมวลผลที่ไม่ครบถ้วน และ/หรือการได้รับการบริการที่ไม่ครบถ้วน และ/หรือการสำรองข้อมูลในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ และ/หรือระบบปฏิบัติการของมือถือ และการจัดอันดับและแข่งขันต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน ฯลฯ ทั้งนี้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา อาจส่งผลกระทบต่อคุณ เช่น เราไม่อาจดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้คุณอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายที่ใช้บังคับ หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของ EATWELLCONCEPT ผู้ใช้บริการและ EATWELLCONCEPT ตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

13. EATWELLCONCEPT ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชันนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบน (เว็บไซต์ www.eatwellconcept.com)

ดังนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงรับการบริการของ EATWELLCONCEPT ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

14. หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการให้บริการของ EATWELLCONCEPT ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ช่องทางติดต่อ

บริษัท อีทเวลล์คอนเซปต์ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 48/139 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

  • Website www.eatwellconcept.com
  • Email: support@eatwellconcept.com

เมื่อคุณตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

ส่งข้อความถึงเรา