fbpx

Nutrition Solution & Corporate Wellness Management

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ด้วยโปรแกรมบูรณาการส่งเสริมสุขภาพในองค์กร

เราช่วยพนักงานในองค์กรแล้ว

6 ใน 10

มีน้ำหนักตัวลดลงจากกลุ่มตัวอย่าง 1140 คน

68%

มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจากกลุ่มตัวอย่าง 388 คน

-12 mg/dl

ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงจากกลุ่มตัวอย่าง 35 คน

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน

ทานอาหารดี

สุขภาพเริ่มต้นที่การทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เราช่วยให้พนักงานของท่านดูแลสุขภาพได้อย่างองค์รวม จากนักกำหนดอาหารผู้เชี่ยวชาญ

อบรมโภชนาการ

ท่าการขยับเพื่อลด Office syndrome

ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

เรียนรู้วิธีการขยับร่างกาย การเพิ่มกิจกรรมในที่ทำงานจากนักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

อารมณ์ดี

เรียนรู้บุคลิกภาพของคนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจและสามารถรับมือกับพฤติกรรมของบุคลิกภาพคนเหล่านั้นได้

อบรมการจัดการอารมณ์

ปรัชญาในการออกแบบโครงการ

อีทเวลล์คอนเซปต์ให้บริการจัดอบรมพนักงานในองค์กร เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในมิติต่าง ๆ อย่างองค์รวมเพื่อเพิ่มความผาสุข (Well-Being) ภายในองค์กร ดังเช่น การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี การจัดการอารมณ์ในสถานที่ทำงาน เป็นต้น โดยเราออกแบบโปรแกรมการอบรมจากหลักการที่เราพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะเน้นการให้ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความยั่งยืน และ ได้ผลลัพธ์หลังจบการจัดกิจกรรมอบรมเป็นอย่างดี

S

STANDARD มาตรฐานการจัดการเนื้อหาการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้จัดการอบรม

M

MEASURABLE การจัดกิจกรรมที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

A

ASPIRATION กิจกรรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพที่ชัดเจน

R

RELIABLE ข้อมูลที่ใช้จัดการสามารถเชื่อถือได้ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรอง (Evidence-Based workshop)

T

TOOLS / TECHNIQUE มีเครื่องมือและสื่อการสอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

โปรแกรมการพัฒนาพนักงานของเรา

ONEDAY WORKSHOP

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ การทานอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์อย่างถูกวิธี ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อ 1 วัน

THREEMONTHS WORKSHOP

เป็นโครงการระยะกลางใช้เวลาประมาณ 3 เดือน โดยอีทเวลล์คอนเซปต์จะออกแบบกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ตามความต้องการของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้จัดกิจกรรม เนื้อหาหลักคือการดูแลสุขภาพในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการจัดติดตามผลต่อเนื่องผ่านโปรแกรมออนไลน์

LONGTERM CONTRACT

อีทเวลล์คอนเซปต์ออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระยะยาวและต่อเนื่องในช่วงเวลา 6 - 12 เดือนโดยการบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ เช่นการเพิ่มโปรแกรมการทานอาหาร และ ออกกำลังกาย รวมถึงการดูแลสวัสดิการ การจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ปรับปรุงห้องอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ตัวอย่างหัวข้อการอบรมของเรา

Special Workshop 60 days Challenge Fit From Home

60 days Challenge Fit From Home (COVID-19)

โปรแกรมดูแลสุขภาพพนักงานรูปแบบออนไลน์ระหว่าง Work from home เพื่อสร้างวิถีสุขภาวะปกติแบบใหม่ แบบออนไลน์ 60 วัน ออกกำลังกายง่าย ๆ กินเพื่อสุขภาพ

WS 3 กินให้มันหายเครียด (จริง ๆ) กันเถอะ

มาปรับวิธีการกินและการเลือกอาหาร เพื่อลดความเครียด จากการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นในระยะยาว จากการอบรมเพื่อสุขภาพ ในองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

WS 2 ใช้อาหารรักษา “คอเลสเตอรอลในเลือดสูง”

อาหารลดคอเลสเตอรอล อาหารลดไขมันในเลือด สามารถลดได้ด้วยอาหาร วิธีการลดไขมันง่าย ๆ จากนักกำหนดอาหาร ช่วยทำให้ลดไขมันได้ ลดคอเลสเตอรอลตัวเลว LDL ได้

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

client-image
client-image
client-image

สนใจติดต่อ

 • รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
 • หัวข้อการอบรมประจำองค์กร
 • การเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงาน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
 • คลินิกสุขภาพพนักงาน
 • ห้องอาหารเพื่อสุขภาพ
 • โรงอาหารปลอดภัย
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • เมนูอาหารเฉพาะบุคคล
 • นักโภชนาการ
 • นักกำหนดอาหาร
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักจิตวิทยาองค์กร
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา