fbpx

Nutrition Solution & Corporate Wellness Management

โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจเพื่อสุขภาพ

รับปรึกษาจัดการระบบโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจเพื่อสุขภาพ (Healthy Canteen) อย่างเป็นระบบ ครบวงจรจากนักกำหนดอาหารอีทเวลล์คอนเซปต์

โรงอาหารหารเพื่อสุขภาพ ฉบับอีทเวลล์คอนเซปต์

อีทเวลล์คอนเซปต์ ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนารูปแบบโรงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใช้บริการ (Healthy Canteen) ภายใต้คอนเซปต์ “อร่อยเลือกได้” โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก อาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งความหมายของคอนเซปต์โรงอาหาร เพื่อสุขภาพ “อร่อยเลือกได้” หมายถึงอาหารอร่อยในโรงอาหารและอุดมไปด้วยสารอาหารและคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพ เลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำโรงอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Canteen) ต้องการให้ผู้ที่ใช้งานโรงอาหารเป็นประจำได้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้โรงอาหารเพื่อสุขภาพ “อร่อยเลือกได้” จัดทำขึ้นสอดคล้องกับการเปิดตัวของโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานของโรงอาหาร เพื่อสุขภาพ “อร่อยเลือกได้” จากอีทเวลล์คอนเซปต์มีมาตรฐานด้านโภชนาการที่ดี และสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ พนักงานได้

โรงอาหารที่เลือกใช้คอนเซปต์อร่อยเลือกได้

40%

ปริมาณใยอาหารสูงขึ้น

21%

ของพลังงานอาหารลดลง

-260 mg

ของโซเดียมเฉลี่ย

"อร่อยเลือกได้" ทำงานอย่างไร?

1. เก็บข้อมูล และ วิเคราะห์ปัญหา

ทีมนักกำหนดอาหารอีทเวลล์คอนเซปต์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสำคัญในการเปลี่ยนโรงอาหารตามคอนเซปต์ “อร่อยเลือกได้” โดยเราจะสำรวจข้อมูลเชิงลึกของโรงอาหารเช่น รูปแบบการจัดเมนู วิธีการปรุง ปริมาณการใช้วัตถุดิบ ชนิดของวิตถุดิบ รวมถึงสถานที่ผลิตอาหาร ตามแบบฟอร์มเฉพาะที่เราจัดทำขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และแนะนำแนวทางการปรับปรุง

เก็บข้อมูล และ วิเคราะห์ปัญหา

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้

ทีมนักกำหนดอาหารอีทเวลล์คอนเซปต์ นำแนวทางการปรับปรุงที่วิเคราะห์ มาปรึกษาและหาทางออกกับเจ้าของพื้นที่ จากนั้นทำการถ่ายทอดความรู้สู่แนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรในโรงอาหารของท่านเพื่อนำไปต่อยอดการจัดการโรงอาหารต่อไป 

ถ่ายทอดองค์ความรู้

3. พัฒนาสภาพแวดล้อม

ทีมนักกำหนดอาหารอีทเวลล์คอนเซปต์ ลงพื้นที่ร่วมออกแบบและวิเคราะห์เมนูอาหารรวมถึงปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารเพื่อให้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรุงและการทานอาหารของแม่ครัวในพืนที่และผู้ใช้บริการโรงอาหาร เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพที่ “อร่อยเลือกได้” 

พัฒนาสภาพแวดล้อม

4. ประเมินผลการดำเนินงาน

ทีมนักกำหนดอาหารอีทเวลล์คอนเซปต์ ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามการให้บริการเป็นระยะ และประเมินผลการดำเนินงาน เก็บข้อมูลตัวอย่างอาหารเพื่อมาวิเคราะห์และปรับปรุงคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาสภาพแวดล้อม

"อร่อยเลือกได้" เหมาะกับใคร ?

 • โรงอาหารสำหรับพนักงาน
 • ร้านค้าสวัสดิการ
 • ห้องอาหารสำหรับผู้บริหาร
 • ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

client-image
client-image
client-image

สนใจติดต่อ

 • รายละเอียดโปรแกรมการอบรม
 • หัวข้อการอบรมประจำองค์กร
 • การเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงาน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
 • คลินิกสุขภาพพนักงาน
 • ห้องอาหารพนักงาน เพื่อสุขภาพ
 • โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
 • โรงอาหารเพื่อสุขภาพ
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • เมนูอาหารเฉพาะบุคคล
 • นักโภชนาการ
 • นักกำหนดอาหาร
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักจิตวิทยาองค์กร
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา