fbpx

ข่าวโภชนาการ

  • ข่าวสารทั่วไป

กว่าจะเป็น นักกำหนดอาหาร

เราอาจจะเคยได้ยินอาชีพที่คุ้นหูอย่าง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด  ซึ่ง บุคคลที่จะมาประกอบอาชีพข้างต้นได้จะต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 แต่ในปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าขึ้น จึงมีอาชีพนักกำหนดอาหารขึ้นมาเพิ่มเติม เพื่อมาร่วมการให้การรักษาด้านอาหารหรือโภชนบำบัดโดยตรง จึงมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ “สาขาการกำหนดอาหาร” เป็น สาขาการประกอบโรคศิลปะ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งหมายความว่าผู้ใดที่จะประกอบอาชีพ นักกำหนดอาหาร จะต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารจึงจะกระทำอาชีพนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย นักกำหนดอาหาร คือใคร? นักกำหนดอาหารคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการและอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละโรค แต่ละช่วงวัย เป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพ เพื่อดูแลเรื่องอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมแผนการรักษาผู้ป่วย ตามพระราชกฤษฎีกา มีการระบุความหมายของการกำหนดอาหาร ไว้ว่า “การกระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาโภชนาการ โดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์ และวางแผนการให้โภชนบำบัด การให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และฟื้นฟูภาวะโภชนาการ และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษา เพื่อให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง การปรุงและการประกอบอาหาร สำหรับการให้บริการผู้ป่วยตามปกติในสถานพยาบาล” นักกำหนดอาหารสำคัญอย่างไรกับวงการแพทย์                 […]

6 กรกฎาคม 2023
NOT FOUND

ข่าวที่น่าสนใจ


  • ข่าวสารทั่วไป

กว่าจะเป็น นักกำหนดอาหาร

เราอาจจะเคยได้ยินอาชีพที่คุ้นหูอย่าง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด  ซึ่ง บุคคลที่จะมาประกอบอาชีพข้างต้นได้จะต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 แต่ในปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าขึ้น จึงมีอาชีพนักกำหนดอาหารขึ้นมาเพิ่มเติม เพื่อมาร่วมการให้การรักษาด้านอาหารหรือโภชนบำบัดโดยตรง จึงมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ “สาขาการกำหนดอาหาร” เป็น สาขาการประกอบโรคศิลปะ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งหมายความว่าผู้ใดที่จะประกอบอาชีพ นักกำหนดอาหาร จะต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารจึงจะกระทำอาชีพนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย นักกำหนดอาหาร คือใคร? นักกำหนดอาหารคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการและอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละโรค แต่ละช่วงวัย เป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพ เพื่อดูแลเรื่องอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมแผนการรักษาผู้ป่วย ตามพระราชกฤษฎีกา มีการระบุความหมายของการกำหนดอาหาร ไว้ว่า “การกระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาโภชนาการ โดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์ และวางแผนการให้โภชนบำบัด การให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และฟื้นฟูภาวะโภชนาการ และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษา เพื่อให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง การปรุงและการประกอบอาหาร สำหรับการให้บริการผู้ป่วยตามปกติในสถานพยาบาล” นักกำหนดอาหารสำคัญอย่างไรกับวงการแพทย์                 […]

6 กรกฎาคม 2023
ส่งข้อความถึงเรา